Privacy policy

Polityka Poufności firmy LEP Maciej Kluczewski
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem danych osobowych jest LEP Maciej Kluczewski

II. Pani/Pana* dane przetwarzane będą wyłącznie w firmie LEP Maciej Kluczewski, zgodnie z
zasadami wymienionymi w art. 5 RODO
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy
przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją
ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw
i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

IV. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy,
nie dłużej jednak niż do upływu czasu gwarancji.

V. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) przenoszenia danych
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

VI. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo
uniemożliwić współpracę.

VII. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane
nie są profilowane.

VIII. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem,
przed jej wycofaniem”
Maciej Kluczewski (Właściciel)
Olkusz, dn. 24.05.2018r