AFS42
Jak działa system sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej SSP (stosowana bywa też nomenklatura system alarmu pożarowego albo sygnalizacja alarmowa pożarowa, w skrócie SAP) – zbiór współpracujących elementów, które tworząc wspólnie instalację, są w stanie wykrywać pożar, inicjować alarm, automatycznie powiadamiać straż pożarną lub też wykonywać inne działania zmierzające do zmniejszenia skutków pożaru.

System SSP jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzi, a także zgromadzonych w obiektach dóbr.

System SSP oparty jest na rozmieszczonych w pomieszczeniach czujkach, które reagują na dym i/lub wzrost temperatury, przekazując informację o tym fakcie do centrali pożarowej, która następnie informuje o zagrożeniu lub alarmie personel obsługi a w przypadku jego braku – straż pożarną i/lub uruchamia dodatkowe urządzenia sygnalizacyjne lub gaśnicze. Obok czujek (w linii dozorowej) mogą być zainstalowane przyciski pożarowe ROP – ręczne ostrzeganie pożarowe służące do przekazania informacji do centrali o zauważonym pożarze przez osoby znajdujące się w jego okolicy.

Zadaniem tak zbudowanego systemu SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru da więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

VAT-ID: PL6370108721

REGON: 271109882