AFS42
Projektowanie systemów sygnalizacji przeciwpożarowej

Zasady projektowania systemów SSP określa Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

Wiele publikacji wydanych jako standardy przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Pożarowej – Państwowy Instytut Badawczy (www.cnbop.pl) lub wytyczne Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (www.sitp.home.pl) w znacznym stopniu ułatwia zaprojektowanie systemu SSP.

Firma LEP jest producentem elementów systemu AFS42, nie zajmuje się projektowaniem, instalowaniem ani serwisowaniem systemów SSP. Możemy jednakże pomóc w kontakcie z firmami oferującymi w/w usługi.

VAT-ID: PL6370108721

REGON: 271109882