AFS42
Jakie normy/wymagania techniczne spełniają nasze urządzenia

Elementy systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uznawane za wyroby budowlane. W obecnym stanie prawnym wprowadzenie ww. wyrobów do obrotu i użytkowania dokonuje się według jednego z poniższych procesów:

 • przeprowadzenie krajowej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych,
 • przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu do użytkowania.

Krajowa ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych prowadzona jest w oparciu o:

 • ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. 2002, Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.),
 • ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tj. Dz.U. 2016 poz. 1966),

Wprowadzanie wyrobów do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wynika z:

 • ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143 poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynności (Dz. U. Nr 143 poz. 1001).

Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych oraz dopuszczenie wyrobów do użytkowania opiera się na wymaganiach zawartych w normach oraz w/w przepisach.

Normy określające wymagania dla zasadniczych urządzeń wchodzących w skład systemu AFS42:

 • PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.
 • PN-EN 54-11:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe.
 • PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej.
 • PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze.
 • PN-EN 54-4:2001/a1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 4: Zasilacze (Zmiana A1).
 • PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 5: Czujki ciepła. Czujki punktowe.
 • PN-EN 54-7:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji.
 • PN-EN 54-7:2002/a1:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 7: Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji (Zmiana A1).

Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań właściwego dla wyrobu dokumentu odniesienia zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2009 nr 18, poz. 97) jest certyfikat stałości właściwości użytkowych. W zależności od dokumentu odniesienia, na który został wydany krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych, może być on ważny na okres:

 • 10 lat, gdy dokumentem odniesienia jest Polska Norma,
 • na okres ważności krajowej oceny technicznej udzielonej dla wyrobu, która jest wydawana na okres nie dłuższy niż 5 lat.

W przypadku dopuszczenia wyrobu do użytkowania potwierdzeniem spełnienia przez wyrób wymagań określonych w rozporządzeniu jest świadectwo dopuszczenia, które jest wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat.

VAT-ID: PL6370108721

REGON: 271109882